4 Stock

TenderHut S.A. w okresie od 1 lutego 2018r. do 30 kwietnia 2020 roku realizuje projekt pt.: Zakup usług doradczych w celu debiutu TenderHut S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock.

Projekt przewiduje zakup usług doradczych, które doprowadzą do stworzenia następujących dokumentów:

  1. Raport Due Dilligence
  2. Raport z audytu sprawozdań finansowych
  3. Wycena spółki
  4. Procedura obiegu informacji poufnych
  5. Polityka informacyjna spółki
  6. Teaser inwestycyjny
  7. Prezentacja inwestorska
  8. Prospekt emisyjny

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 797 030,00 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 730 050,00 zł.